คำขอขมาโทษ

คำขอขมาโทษ

        (ผู้ขอ)  เถเร   ปะมาเทนะ   ท๎วารัตตะเยนะ  กะตัง   สัพพัง   อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต (ถ้าหลายรูปเปลี่ยน  ขะมะถะ  เม  เป็น  ขะมะตุ  โน)

        (ผู้รับ) อะหัง  ขะมามิ  ตะยาปิ  เม  ขะมิตัพพัง  (ถ้าผู้ขอมีหลายรูปเปลี่ยน  ตยาปิ  เป็น  ตุมเหหิปิ)

        (ผู้ขอ) ขะมามิ  ภันเต (ถ้าผู้ขอหลายรูปเปลี่ยน  มิ  เป็น  มะ)

หมายเหตุ    : ถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็น  อาจะริเย  ถ้าหลายรูปใช้  อายัสมันเต

———————–