คำพินทุผ้า – คำอธิษฐานบริขาร

คำพินทุผ้า

อิมัง  พินทุกัปปัง  กะโรมิ.

———————–

คำอธิษฐานบริขาร

บาตร         อิมัง  ปัตตัง  อะธิฏฐามิ.

สังฆาฏิ        อิมัง  สังฆาฏิง  อะธิฏฐามิ.

จีวร           อิมัง  อุตตะราสังคัง  อะธิฏฐามิ.

สบง           อิมัง  อันตะระวาสะกัง  อะธิฏฐามิ.

ผ้าอาบน้ำฝน อิมัง  วัสสิกะสาฏิกัง  อะธิฎฐามิ.