วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

คำเสียสละ – คำคืน

คำเสียสละ

      จีวรเป็นนิสสัคคียะ (คือต้องสละเสีย แล้วแสดงอาบัติ) เพราะอยู่ปราศจากเขตเป็นเหตุให้ล่วงราตรี

      ตั้ง นโม ๓ จบ แล้วว่า

      “อิทัง  เม  ภันเต  จีวะรัง  รัตติวิปปะวุตถัง  อัญญัต๎ระ  ภิกขุสัมมะติยา นิสสัคคิยัง   อิมาหัง  อายัส๎มะโต  นิสสัชชามิ”

      “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า อยู่ปราศจากเขตเป็นเหตุให้ล่วงราตรี เป็นของจำเสียสละ ข้าพเจ้าขอเสียสละผ้าจีวรผืนนี้แก่ท่าน”   

      (ถ้า ๒ ผืนว่า วิจีวะรัง  ถ้าทั้ง ๓ ผืนว่า ติจีวะรัง)

———————–

คำคืน

“อิมัง  จีวะรัง  อายัสมะโต  ทัมมิ.”

“ข้าพเจ้าขอคืนจีวรผืนนี้แก่ท่าน”

———————–