คำวิกัปป์ – คำถอนวิกัปป์

คำวิกัปป์

“อิมัง  จีวะรัง  ตุยหัง  วิกัปเปมิ.”

“ข้าพเจ้าขอวิกัปป์ผ้าจีวิรผืนนี้แก่ท่าน”

(หลายผืนว่า อิมานิ  จีวะรานิ  ตุยหัง  วิกัปเปมิ)

(การวิกัปป์เป็นการทำให้เป็นของสองเจ้าของ)

———————–

คำถอนวิกัปป์

(ถ้าผู้ถอนแก่กว่า ว่า)

        อิมัง  จีวะรัง  มัยหัง  สันตะกัง  ปะริภุญชะ  วา  วิสัชเชหิ  วา  ยะถาปัจจะยัง  วา  กะโรหิ.

         “จีวรของข้าพเจ้ายังพอมีใช้สอยอยู่ ข้าพเจ้าขอสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน”

(ถ้าผู้ถอนอ่อนกว่า ว่า)

         อิมัง  จีวะรัง  มัยหัง  สันตะกัง  ปะริภุญชะถะ วา วิสัชเชถะ  วา  ยะถาปัจจะยัง  วา  กะโรถะ.

         “จีวรของข้าพเจ้ายังพอมีใช้สอยอยู่ ข้าพเจ้าขอสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน”

———————–