คำปวารณาออกพรรษา

คำปวารณาออกพรรษา

       สังฆัมภันเต  ปะวาเรมิ  ทิฏเฐนะ  วา  สุเตนะ  วา  ปะริสังกายะ วา  วะทันตุ  มัง   อายัส๎มันโต  อะนุกัมปัง  อุปาทายะ  ปัสสันโต  ปะฏิกกะริสสามิฯ

        ทุติยัมปิ   ภันเต  สังฆัง  ปะวาเรมิ   ทิฏเฐนะ  วา  สุเตนะ วา  ปะริสังกายะ  วา วะทันตุ มัง  อายัส๎มันโต  อะนุกัมปัง อุปาทายะ  ปัสสันโต  ปะฏิกกะริสสามิฯ

        ตะติยัมปิ  ภันเต  สังฆัง  ปะวาเรมิ  ทิฏเฐนะ  วา  สุเตนะ วา  ปะริสังกายะ  วา  วะทันตุ  มัง  อายัส๎มันโต  อะนุกัมปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิฯ

        “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอปวารณาสงฆ์ ขอท่านทั้งหลายโปรดอาศัยความอนุเคราะห์ ว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้า ด้วยความผิดพลาดที่ได้เห็นก็ดี ที่ได้ยินก็ดี ด้วยความรังเกียจสงสัยก็ดี ข้าพเจ้าเห็นความผิดพลาดนั้นอยู่จักกระทำคืน”

        “แม้ครั้งที่สอง…….”

        “แม้ครั้งที่สาม…….”

———————–