อานิสงส์การอยู่จำพรรษา

อานิสงส์การอยู่จำพรรษา

        ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสจนได้ปวารณาแล้ว  ย่อมได้อานิสงส์แห่งการจำพรรษา  นับแต่วันปาฏิบท (คือแรม ๑ ค่ำ) ไป เดือนหนึ่ง คือ

        ๑.  เที่ยวไปโดยไม่ต้องบอกลา ตามสิกขาบทที่ ๖ แห่งอเจลกวรรคในปาจิตติยกัณฑ์

        ๒.  เที่ยวจาริกไปไม่ต้องถือเอาไตรจีวรไปครบสำรับ (๓ ผืน)  

        ๓.  ฉันคณโภชน์และปรัมปรโภชน์ได้

        ๔.เก็บอดิเรกจีวรได้ตามปรารถนา

        ๕.  จีวรอันเกิดขึ้นในที่นั้นๆ เป็นของได้แก่พวกเธอทั้งหลาย

        ทั้งได้โอกาสเพื่อจะกรานกฐิน และได้รับอานิสงส์ ๕ ประการข้างต้นขยายเวลาออกไปอีก ๔ เดือน ตลอดฤดูเหมันต์ (จนถึงวันเพ็ญเดือน ๔)