คำถวายผ้าป่า

คำถวายผ้าป่า

        อิมานิ มะยัง  ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ  สาธุ  โน  ภันเต   ภิกขุสังโฆ  อิมานิ  ปังสุกูละจีวะรานิ  สะปะริวารานิ  ปะฏิคคัณ๎หาตุ  อัม๎หากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ ฯ 

         ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนาน เทอญ ฯ