คำถวายสังฆทาน

คำถวายสังฆทาน

        อิมานิ มะยัง  ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ,  สาธุ  โน  ภันเต,  ภิกขุสังโฆ  อิมานิ  ภัตตานิ  สะปะริวารานิ  ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ ฯ

         ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอน้อมถวาย,  ภัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์,  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,  ภัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนาน เทอญ .

———————–