คำอุปโลกน์สังฆทาน

คำอุปโลกน์สังฆทาน

        ยัคเฆ  ภันเต  สังโฆ  ชานาตุ ,  ขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังข้าพเจ้า

        บัดนี้ ทายก ทายิกา ผู้มีจิตศรัทธา ได้น้อมนำมาซึ่งภัตตาหารมาถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ อันว่าสังฆทานนี้  ย่อมมีอานิสงส์ใหญ่ สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้ เพราะเป็นของได้แก่สงฆ์ทั่วสังฆมณฑล พระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึง

        ฉะนั้น  บัดนี้ข้าพเจ้าจะสมมติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์  พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควร  ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซร้ ขอจงได้ทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์อย่าได้เกรงใจ  ถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้ว  ก็จงเป็นผู้นิ่งอยู่  (หยุดนิดหนึ่ง) บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่  ข้าพเจ้าจักรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไป  ณ  กาลบัดนี้

             อะยัง  ปะฐะมะภาโค  มะหาเถรัสสะ  ปาปุณาติ,  ส่วนที่ ๑  ย่อมถึงแก่พระเถระผู้ใหญ่ผู้อยู่เหนือข้าพเจ้า

             อะวะเสสา  ภาคา  อัมหากัง  ปาปุณันติ,  ส่วนที่เหลือจากพระเถระผู้ใหญ่แล้ว ย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตามบรรดาที่มาถึงพร้อมกันทุกๆ รูป (ตลอดถึงสามเณร, อุบาสกอุบาสิกาด้วย)  เทอญ.

             หมายเหตุ  มะหาเถรัสสะ นั้น  เปลี่ยนเป็น  เถรัสสะ บ้าง  มัชฌิมัสสะ  บ้าง  ตามฐานะของหัวหน้าในที่นั้นๆ ถ้าไม่มีสามเณร  อุบาสกอุบาสิกาด้วยก็ไม่ต้องว่าต่อไปด้วย  คำอุปโลกน์นี้เป็นหน้าที่ของรูปที่ ๒-๓ ก็ได้

———————–