คำอำลาพระสงฆ์

คำอำลาพระสงฆ์

คฤหัสถ์  : หันทะทานิ  มะยัง  ภันเต อาปุจฉามะ  พะหุกิจจา มะยัง  พะหุกะระณียา

        ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายมีกิจมีสิ่งจำต้องทำมาก จึงขอกล่าวลา ณ โอกาสบัดนี้

พระสงฆ์ : ยัสสะทานิ  ตุมเห  กาลัง  มัญญะถะ

        ท่านทั้งหลายจงรู้กาล  รู้เวลาเถิด

คฤหัสถ์   : สาธุ  ภันเต    สาธุเจ้าข้า  (กราบ ๓ ครั้ง)

———————–