อานิสงส์ของการเดินจงกรม ๕ ประการ

อานิสงส์ของการเดินจงกรม ๕ ประการ

      ๑.  อดทนต่อการเดินทางไกล       

      ๒.  อดทนต่อการทำความเพียร     

      ๓.  มีอาพาธน้อย

      ๔.  อาหารที่กิน ดื่ม เคี้ยวลิ้มรสแล้วย่อมย่อยได้ดี 

      ๕.  สมาธิที่ได้ย่อมตั้งมั่นอยู่ได้นาน

———————–