อานิสงส์ของการมีความกตัญญู

อานิสงส์ของการมีความกตัญญู

      ๑.    ทำให้รักษาคุณความดีเดิมไว้ได้

      ๒.    ทำให้สร้างคุณความดีใหม่เพิ่มได้อีก

      ๓.    ทำให้เกิดหิริโอตตัปปะ                

      ๔.    ทำให้เกิดขันติ                          

      ๕.    ทำให้จิตใจผ่องใส  มองโลกในแง่ดี   

      ๖.    ทำให้เป็นคนน่ารัก  น่าเอ็นดู

      ๗.    ทำให้ทั้งมนุษย์ และเทวดาอยากช่วยเหลือ

      ๘.    ทำให้เป็นที่สรรเสริญของบัณฑิต

      ๙.    ทำให้เป็นที่น่าคบหาของคนดี

      ๑๐.  ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

———————–