การตอบแทนพระคุณพ่อแม่

การตอบแทนพระคุณพ่อแม่

      พระพุทธเจ้าประทับอยู่  ณ พระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี  ได้ตรัสถึงการตอบแทนพระคุณของพ่อและแม่ที่ได้ผลอย่างแท้จริงและถูกต้องตามหลักศาสนาไว้ดังนี้

      “ภิกษุทั้งหลาย!  บุตรยกมารดาบิดาขึ้นวางไว้บนบ่าทั้งสองข้าง ปฏิบัติท่านทั้งสองด้วยการอบกลิ่น  นวด  อาบน้ำ  ท่านทั้งสองได้ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะอยู่บนบ่าบุตรนั้นตลอดร้อยปี แม้อย่างนั้น  ก็ยังไม่ชื่อว่าได้ตอบแทนคุณของมารดาบิดา  ได้เลย

      ภิกษุทั้งหลาย!  อีกประการหนึ่ง  บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาไว้ในราชสมบัติแผ่นดินใหญ่  มีแก้ว ๗ ประการ  แม้อย่างนั้น  ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบุตรได้แทนคุณของมารดาบิดาได้เลย เพราะว่ามารดาบิดามีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย

      ส่วนบุตรคนใด ทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้มีศรัทธามั่นคง ทำมารดาบิดาผู้ทุศีลให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล ทำมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ ให้มีการบริจาคทานเป็นนิจ ทำมารดาบิดาผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาเป็นเครื่องนำทางที่ถูกต้องได้

      ภิกษุทั้งหลาย! ด้วยเหตุการตอบแทน ๔ ประการนี้ ชื่อว่าบุตรได้ตอบแทนพระคุณของมารดาบิดาแล้ว”                                     

ปฐมปัณณาสก์ ๒๐/๗๐

———————–