กิจวัตร ๑๐ อย่าง

กิจวัตร ๑๐ อย่าง

      ๑.    ลงอุโบสถ

      ๒.    บิณฑบาตเลี้ยงชีพ

      ๓.    สวดมนต์ไหว้พระ

      ๔.    กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์

      ๕.    รักษาผ้าครอง

      ๖.    อยู่ปริวาสกรรม

      ๗.    โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ

      ๘.    ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์

      ๙.    เทศนาบัติ

      ๑๐.  พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น

        กิจวัตร  ๑๐ อย่างเหล่านี้  เป็นกิจใหญ่ควรที่ภิกษุ(สามเณร)จะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฏิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตนฯ

———————–