วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

กิจวัตร ๑๐ อย่าง

กิจวัตร ๑๐ อย่าง

      ๑.    ลงอุโบสถ

      ๒.    บิณฑบาตเลี้ยงชีพ

      ๓.    สวดมนต์ไหว้พระ

      ๔.    กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์

      ๕.    รักษาผ้าครอง

      ๖.    อยู่ปริวาสกรรม

      ๗.    โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ

      ๘.    ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์

      ๙.    เทศนาบัติ

      ๑๐.  พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น

        กิจวัตร  ๑๐ อย่างเหล่านี้  เป็นกิจใหญ่ควรที่ภิกษุ(สามเณร)จะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฏิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตนฯ

———————–