คำแผ่เมตตา – คำอุทิศส่วนกุศล

คำแผ่เมตตา

สัพเพ  สัตตา   

        อันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง  ทุกชาติชั้นวรรณะ  ทุกศาสนา ทุกภาษา ที่อยู่ทางทิศบูรพาก็ดี  ที่อยู่ทางทิศอาคเนย์ก็ดี  ที่อยู่ทางทิศทักษิณก็ดี ที่อยู่ทางทิศหรดีก็ดี ที่อยู่ทางทิศปัจจิมก็ดี ที่อยู่ทางทิศพายัพก็ดี ที่อยู่ทางทิศอุดรก็ดี ที่อยู่ทางทิศอิสานก็ดี  ที่อยู่ทางทิศเบื้องล่าง  ตั้งแต่โลกันตมหานรกขึ้นมาก็ดี ที่อยู่ทางทิศเบื้องบนตั้งแต่ภวัคคพรหมลงมาก็ดี

อะเวรา  โหนตุ       

         ขอจงอย่าได้สร้างกรรมกระทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลย

อัพยาปัชฌา  โหนตุ     

        ขอจงอย่าได้ประพฤติเบียดเบียนข่มเหงคะเนงร้ายและป้ายสีให้แก่กันและกันเลย  

อะนีฆา  โหนตุ       

        ขอจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ  

        ขอจงมีความสุขกายสุขใจ  รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัย  ทุกตนทุกคน เทอญ.

อิทัง โน  ปุญญะภาคัง ราชาทีนัญเจวะ  อิสสะรานัง  มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง   สัพพะสัตตานัญจะ  นิยยาเทมะ

        ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่อิสรชนทั้งหลายมีองค์พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นพระประมุขของชาติ และองค์สมเด็จพระสังฆราช ผู้เป็นประมุขของพระศาสนา กับทั้งคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศชาติ เป็นต้น และขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ปิยชนคนที่รักทั้งหลาย มีบิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย  ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายเป็นต้น และขอแผ่ส่วนบุญกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชาติชั้นวรรณะ  ทุกศาสนาทุกภาษา ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลก

สัพเพ  สัตตา  ปุญญะภาคิโน  โหนตุ 

        ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย   จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศลร่วมกับข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกตนทุกคน  เทอญ.

        ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้  มีการให้ทาน  รักษาศีล  เจริญภาวนาเป็นต้น   ขอจงได้เป็นพลวปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่ง  ให้เกิดปัญญาญาณ ในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้นทุกข์ คือพระนิพพาน เทอญ.

———————–

คำแผ่เมตตา (อีกแบบ)

สัพเพ  สัตตา    

        อันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง   ที่เป็นเพื่อนทุกข์  เกิด แก่ เจ็บ  ตาย   ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น   

อะเวรา  โหนตุ 

        จงเป็นสุข ๆ  เถิด  อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย  

อัพยาปัชฌา  โหนตุ   

        จงเป็นสุข ๆ เถิด  อย่าได้มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 

อะนีฆา  โหนตุ 

        จงเป็นสุข ๆ เถิด  อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย 

สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ 

        ขอจงมีความสุขกายสุขใจ  รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด

        ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล  ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหาย  ตลอดท่านผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร มนุษย์  อมนุษย์ อบายสัตว์ เทวดา มาร พรหมทั้งหลาย  ถ้าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้ามีความสุข  ขอให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

        ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ มีการให้ทานรักษาศีล เจริญภาวนาเป็นต้น ขอจงได้เป็นพลวปัจจัย เป็นอุปนิสัยตามส่ง ให้ข้าพเจ้าได้เกิดปัญญาญาณ ได้บรรลุฌานสมาบัติ  ผลสมาบัติ  นิโรธสมาบัติ วิชชา ๓  ปฏิสัมภิทาญาณ  ๔  อภิญญา  ๖  ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง  จนถึงความพ้นทุกข์ คือพระนิพพาน เทอญ.

———————–

คำอุทิศส่วนกุศล

        ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล ถึงบิดามารดาครูอาจารย์  ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน ทั้งคนเคยร่วมกิจการงานทั้งหลาย มีส่วนได้ในส่วนกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ  ขอให้ได้ในส่วนกุศลผลบุญ อีกปู่ย่า ตา ยาย  ทั้งหลายนั้น ขอให้ท่านได้กุศลผลอุดหนุน  ประชาชนคนทั้งหลาย รวมทั้งผู้ถวายปัจจัยสี่ จงได้บุญทั้งค้ำจุน สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชาติชั้นวรรณะ ทุกศาสนาทุกภาษา ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลก จงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ จงทุกตนทุกคนเถิด ฯ

———————

คำอุทิศส่วนกุศล (อีกแบบ)

        ­ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล  บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล  ถึงบิดามารดา ครูอาจารย์ ทั้งปู่ย่า  ตา  ยาย  และลูกหลาน ทั้งญาติมิตรและคนเคยร่วมรักสมัครใคร่ ทั้งทหารตำรวจตรวจแดนไทย ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ มีพระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี พระนางธรณี พระเพลิง พระพาย ตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย  ขอให้ได้ในส่วนกุศลผลของฉัน สำหรับเราท่านทั้งหลายผู้หมั่นปฏิบัติวิปัสสนา ขอให้พาได้พบประสบศรี ได้บรรลุมรรคผลนิพพานของพระญาณมุนีในชาตินี้มีผลทุกคนเทอญ.  

———————–

คำอธิษฐานจิตและอุทิศส่วนกุศล

        ขอผลบุญของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ ขอนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเถิด

        ขอผลบุญนี้ จงเป็นพลวปัจจัยให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้ได้บรรลุ มรรค ผล นิพพานเถิด

        ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่สัตว์ทั้งหลายทุกตัวตน

        ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วนี้ ขอถวายให้พระอุปัชฌาย์ ผู้มีพระคุณยิ่ง อาจารย์ผู้มีอุปการะก็ดี มารดาและบิดา ญาติทั้งหลายก็ดี  พระอาทิตย์ก็ดี พระจันทร์ก็ดี พระราชาก็ดี บุคคลทุกคนผู้มีคุณทั้งหลายก็ดี มารพรหม  พระอินทร์ทั้งหลายก็ดี  ท้าวโลกบาล และเทวดาทั้งหลายก็ดี  พระยายมก็ดี  มนุษย์ทั้งหลายผู้ผูกเวรกันก็ดี สัตว์ทั้งปวง จงมีความสุขเถิด

        ขอบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ จงให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีความสุข ๓ ประการ คือ สุขในมนุษย์ สุขในสวรรค์ สุขในพระนิพพานโดยเร็วพลันเถิด

        ด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญไว้นี้ก็ดี  ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้ผู้อื่นก็ดี  ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงได้ตัดขาดจากตัณหา และอุปาทานโดยเร็วพลันเถิด

         บาปกรรมทั้งหลายเหล่าใด  ที่ต่ำช้าลามกมีอยู่ในขันธสันดานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบาปกรรมที่ลามกทั้งหลายเหล่านั้น จงสูญสิ้นไป จากสันดานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ในกาลทุกเมื่อ ตราบเท่าถึงพระนิพพานเถิด

        ข้าพเจ้าเกิดแล้วในภพใด ขอให้มีความชื่อตรง มีสติปัญญา มีความมักน้อย  มีความเพียรในภพนั้นๆ ขอมารทั้งหลายผู้ลามก จงอย่าได้โอกาส กระทำอันตรายในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เพียรบำเพ็ญมาแล้วนี้เลย

        พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐและสูงสุดของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้า  พระธรรม  และพระสงฆ์เหล่านั้น  ขอมารทั้งหลายจงอย่าได้โอกาสมาแผ้วพานข้าพเจ้าทั้งหลายเลย ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญกุศลมาแล้วนี้ ขอจงได้เป็นพลวปัจจัย อำนวยสุขส่งเสริมให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงถึงสุข ถึงสุข ทุกเมื่อเทอญ

        อันลาภยศหาบไปไม่ได้แน่ เหลือเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศล ทิ้งสมบัติทั้งหลาย  ให้ปวงชน ร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟ ขอให้เราทั้งปวงชนจงสนใจ ยามท่านให้เราต้องเพียร เรียนให้จำทุกเมื่อเทอญ.

———————–