รัตติเฉทของปริวาส

รัตติเฉทของปริวาส

      รัตติเฉท  เหตุทำให้ขาดราตรีของปริวาสิกภิกษุผู้ประพฤติปริวาสมี ๓ คือ

      ๑.    สหวาโส          อยู่ร่วมในชายคาอันเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ

      ๒.    วิปวาโส         อยู่ถิ่นอาวาสและถิ่นไม่ใช่อาวาส ที่ไม่มีสงฆ์หรือไม่มีปกตัตตภิกษุแม้รูปเดียวอยู่เป็นเพื่อน

      ๓.    อนาโรจนา      ไม่บอกอาการที่ตนประพฤติปริวาสแก่ปกตัตตภิกษุผู้ยังไม่ได้บอก

      ถ้าปริวาสิกภิกษุ  ทำหรือขาด  ๓ ประการนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นรัตติเฉทเหตุทำให้ขาดราตรี นับราตรีที่ประพฤติมิได้

      รัตติเฉท  เหตุทำให้ขาดราตรีของมานัตตจาริกภิกษุ  ผู้ประพฤติมานัตต์มี ๔ คือ

      ๑.    สหวาโส               อยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ

      ๒.    วิปวาโส                อยู่ในถิ่นอาวาสที่ไม่มีสงฆ์อยู่เป็นเพื่อน

      ๓.    อนาโรจนา            ไม่บอกอาการที่ตนประพฤติมานัตต์ทุกวัน  และไม่บอกแก่ปกตัตตภิกษุผู้ยังไม่ได้รับบอกในวันนั้น

      ๔.    อูเน  คเณ  จรณัง    ประพฤติในคณะอันพร่อง  คือในถิ่นอาวาสที่มีสงฆ์ไม่ครบองค์  (คือปกตัตตภิกษุตั้งแต่  ๔   รูปขึ้นไป)

      มานัตตจาริกภิกษุ  ทำหรือขาด  ๔  ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง  เป็นรัตติเฉทเหตุทำให้ขาดราตรี  นับราตรีที่ประพฤติมิได้

      ปริวาสิกภิกษุ  และมานัตตจาริกภิกษุ  ไม่ควรยินดีในกิจของปกตัตตภิกษุทำให้ใน ๔ อย่าง  คือ

        ๑.     ไม่ยินดีในการอภิวาท    

        ๒.     ไม่ยินดีในการลุกรับ

        ๓.  ไม่ยินดีในการทำอัญชลี

        ๔.  ไม่ยินดีในสามีจิกรรม มีการนำอาสนะมาให้เป็นต้น