สูตรตัดสินพระธรรมวินัย

สูตรตัดสินพระธรรมวินัย

          คำสอนและข้อปฏิบัติใด  เป็นไปเพื่อ….

          ๑.    คลายหรือลดละความกำหนัด (วิราคะ)

          ๒.    ไม่ผูกมัดหรือประกอบทุกข์ไว้ (วิสังโยค)

          ๓.    ความไม่พอกพูนกิเลส (อปจยะ)

          ๔.    ความอยากน้อยหรือมักน้อย (อัปปิจฉตา)

          ๕.    สันโดษพอใจตามมี  ยินดีตามได้ (สันตุฏฐี))

          ๖.    การยินดีอยู่ในสถานที่สงบสงัด (ปวิเวก)

          ๗.    การปรารภความเพียร (วิริยารัมภะ)

          ๘.    ความเป็นคนเลี้ยงง่าย (สุภรตา)

          ธรรมเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแท้ ตรงข้ามจากธรรมะเหล่านี้ถือว่าเป็นธรรมะเนียม                            

สังขิตตสูตร๒๓/๒๕