การเดินจงกรม ๓ ระยะ

การเดินจงกรม ๓ ระยะ

           ให้เพิ่มการเดินจงกรมเป็น ๓ ระยะ การนั่งเป็น ๓ ระยะ และการนอนเป็น ๓ ระยะ เมื่อต่อเข้ากับบทเดิมก็จะได้วิธีปฏิบัติ ดังนี้

           เวลาเดินจงกรม เป็น ๓ ระยะ คือ

           ระยะที่ ๑    ขวาย่างหนอ-ซ้ายย่างหนอ

           ระยะที่ ๒   ยกหนอ-เหยียบหนอ

           ระยะที่ ๓   ยกหนอ-ย่างหนอ-เหยียบหนอ

           ให้เดินระยะที่ ๑ และที่ ๒ ระยะละ ๑๕ นาที ระยะที่ ๓๐ นาที รวม ๑ ชั่วโมง

           เวลานั่ง เป็น ๓ ระยะ คือ

           ระยะที่ ๑ – ๒ พอง-หนอ ยุบ-หนอ

           ระยะที่ ๓ พองหนอ-ยุบหนอ-นั่งหนอ

           ให้นั่ง ๑ ชั่วโมง

              เวลานอน เป็น ๓ ระยะ คือ

           ระยะที่ ๑ – ๒ พอง-หนอ ยุบ-หนอ

           ระยะที่ ๓ พองหนอ-ยุบหนอ-นอนหนอ

              (ให้กำหนดพิจารณารู้อาการอยู่อย่างนี้จนกว่าจะหลับไป)

           หมายเหตุ ในขณะกำหนดว่า “ยุบหนอ” นั้น ท้องของโยคีผู้ปฏิบัติใด ยุบลงไปจนถึงคำว่าหนอ แล้วยังไม่พองขึ้นมาง่ายคล้ายๆ กับว่าท้องพอง-ยุบ นั้นห่างไกลกันนัก (ผู้มีปอดใหญ่ใจยาว) ในกรณีเช่นนี้ ให้เพิ่ม คำว่า “นั่งหนอ” เข้าไปอีกก็ได้ และในขณะที่กำหนดว่า “นั่งหนอ” ให้สำเหนียกดูอิริยาบถอาการของรูปนั่งที่ปรากฏในใจของเรา (มโนภาพ) เหมือนเรา ส่องกระจกประมาณแวบหนึ่ง หรือเท่ากับประมาณของสายฟ้าแลบ จากนั้นท้องจึงพองขึ้นมา คือ ในขณะท้องยุบลงนั้น กำหนด ๒ คำ คือ “ยุบหนอ-นั่งหนอ” เสร็จแล้วท้องจึงพองขึ้นมา

           ส่วนขณะกำหนดว่า “นอนหนอ” นั้น ให้สำเหนียกดูอิริยาบถอาการของรูปนอนที่ปรากฏอยู่ในใจของเรา เหมือนอย่างสำเหนียกดูรูปนั่งนั่นแล