การเดินจงกรม ๕ ระยะ

การเดินจงกรม ๕ ระยะ

           ให้เพิ่มการเดินจงกรมเป็น ๕ ระยะ การนั่งเป็น ๕ ระยะ และการนอนเป็น ๕ ระยะ เมื่อต่อเข้ากับบทเดิมก็จะได้วิธีปฏิบัติ ดังนี้

           เวลาเดินจงกรม เป็น ๕ ระยะ คือ

           ระยะที่ ๑ ขวาย่างหนอ-ซ้ายย่างหนอ

           ระยะที่ ๒ ยกหนอ-เหยียบหนอ

           ระยะที่ ๓ ยกหนอ-ย่างหนอ-เหยียบหนอ

           ระยะที่ ๔ ยกส้นหนอ-ยกหนอ-ย่างหนอ-เหยียบหนอ

           ระยะที่ ๕ ยกส้นหนอ-ยกหนอ-ย่างหนอ-ลงหนอ-ถูกหนอ

           ให้เดินระยะที่ ๑ – ๔ ระยะละ ๑๐ นาที เดินระยะ ๕, ๒๐ นาที รวมเป็น ๑ ชั่วโมง

              เวลานั่ง เป็น ๕ ระยะ คือ

           ระยะที่ ๑ – ๒ พอง-หนอ ยุบ-หนอ

           ระยะที่ ๓ พองหนอ-ยุบหนอ-นั่งหนอ

           ระยะที่ ๔ พองหนอ-ยุบหนอ-นั่งหนอ-ถูกหนอ

           (หมายเอาถูกก้นย้อยด้านขวาและซ้าย)

           ระยะที่ ๕ พองหนอ-ยุบหนอ-นั่งหนอ-ถูกหนอ

           (หมายเอาถูกเข่าด้านขวาและซ้าย)

           ให้นั่ง ๑ ชั่วโมง

           เวลานอน เป็น ๕ ระยะ คือ

           ระยะที่ ๑ – ๒ พอง-หนอ ยุบ-หนอ

           ระยะที่ ๓ พองหนอ-ยุบหนอ-นอนหนอ

           ระยะที่ ๔ พองหนอ-ยุบหนอ-นอนหนอ-ถูกหนอ

          (หมายเอาถูกศีรษะด้านขวา)

           ระยะที่ ๕ พองหนอ-ยุบหนอ-นอนหนอ-ถูกหนอ

          (หมายเอาถูกสะโพกด้านขวา)

           ให้กำหนดพิจารณารู้เช่นนี้จนกว่าจะหลับไป