วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

คำแผ่เมตตา

คำแผ่เมตตา

แบบที่ ๑

              อะหัง สุขิโต โหมิ

           ขอให้ข้าพเจ้าจงถึงสุข นิราศทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีความเดือดร้อน ไม่มีความลำบาก มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด

              สัพเพ สัตตา

           อันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ทุกชาติชั้นวรรณะ ทุกศาสนา ทุกภาษาที่อยู่ทางทิศบูรพาก็ดี ที่อยู่ทางทิศอาคเนย์ก็ดี ที่อยู่ทางทิศทักษิณก็ดี ที่อยู่ทางทิศหรดีก็ดี ที่อยู่ทางทิศปัจฉิมก็ดี ที่อยู่ทางทิศพายัพก็ดี ที่อยู่ทางทิศอุดรก็ดี ที่อยู่ทางทิศอีสานก็ดี ที่อยู่ทางทิศเบื้องล่าง ตั้งแต่โลกันตมหานรกขึ้นมาก็ดี ที่อยู่ทางทิศเบื้องบนตั้งแต่ภวัคคพรหมลงมาก็ดี

              อะเวรา โหนตุ

           ขอจงอย่าได้สร้างกรรมกระทำเวร และรบราฆ่าฟังซึ่งกันและกันเลย

              อัพยาปัชฌา โหนตุ

           ขอจงอย่าได้ประพฤติเบียดเบียน ข่มเหงคะเนงร้าย และป้ายสีให้แก่กันและกันเลย

              อะนีฆา โหนตุ

           ขอจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

              สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

           ขอจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด

              อิทัง โน ปุญญะภาคัง ราชาทีนัญเจวะ อิสสะรานัง มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง สัพพะสัตตานัญจะ นิยาเทมะ

           ข้าพเจ้าขอถวายส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่อิสรชนทั้งหลาย มีองค์พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นพระประมุขของชาติ และองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประมุขของพระศาสนา และคณะรัฐบาล ผู้บริหารประเทศชาติเป็นต้น และขอแผ่ส่วนบุญ ส่วนกุศล ให้แก่ปิยชน คนที่รักทั้งหลาย มีบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ทั้งหลาย เป็นต้น และขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ทุกชาติชั้นวรรณะ ทุกศาสนา ทุกภาษา ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลก

              สัพเพ สัตตา ปุญญะภาคิโน โหนตุ

           ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศล ร่วมกับข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกตนทุกคนเถิด สำหรับเราท่านทั้งหลาย ผู้หมั่นเจริญภาวนา ขอให้พาได้พบประสบศรี ได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน ของญาณมุนี ในชาตินี้มีผล ทุกท่านเทอญฯ

แบบที่ ๒

              อะหัง สุขิโต โหมิ

           ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุข นิราศทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีความเดือดร้อน ไม่มีความลำบาก ขอให้มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด

              สัพเพ สัตตา

           สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมด ทั้งสิ้น

              อะเวรา โหนตุ

           จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้สร้างกรรมกระทำเวร และรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลย

              อัพยาปัชฌา โหนตุ

           จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้ประพฤติเบียดเบียน ข่มเหง คะเนงร้ายและป้ายสีให้แก่กันและกันเลย

              อะนีฆา โหนตุ

           จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

              สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

           ขอจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัย ทุกตนทุกคนเถิด

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ ให้แก่บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหาย ตลอดท่านผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร มนุษย์ อมนุษย์ อบายสัตว์ เทวดา มาร พรหม พญายมราช และนายนิรยบาลทั้งหลาย ตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลาย ถ้าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้ามีความสุข ขอให้มีความสุข ยิ่งๆขึ้นไป

           ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ มีการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นต้น ขอจงได้เป็นพลวปัจจัย เป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดสติ ปัญญาญาณ ได้บรรลุฌานสมาบัติ ผลสมาบัติ นิโรธสมาบัติ วิชชาสาม ปฏิสัมภิทาญาณสี่อภิญญาหก ได้บรรลุมรรค ผล พระนิพพาน ในอนาคตกาล อันไม่ช้าไม่นานนี้ด้วย เทอญฯ

แบบที่ ๓

              อะหัง สุขิโต โหมิ

           ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุข นิราศทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีความเดือดร้อน ไม่มีความลำบาก ขอให้มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด

              สัพเพ สัตตา

           สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีความเดือดร้อน ไม่มีความลำบาก มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด

           ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลส่วนนี้แผ่ไปให้ไพศาล ถึงบิดา มารดา ครูอาจารย์ ทั้งปู่ ย่า ตา ยาย และลูกหลาน ทั้งญาติ มิตร และคนเคยร่วม เคยรักสมัครใคร่ ทั้งทหาร ตำรวจ ตรวจแดนไทย ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ มีพระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี พระนางธรณี พระเพลิง พระพาย ตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอให้ได้ในส่วนกุศลผลของฉัน

           สำหรับเราท่านทั้งหลาย ที่หมั่นปฏิบัติวิปัสสนา ขอให้พาได้พบประสบศรี ได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน ของญาณมุนี ในชาตินี้มีผลทุกคนเทอญฯ

แบบที่ ๔

              อะหัง สุขิโต โหมิ

           ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุข นิราศทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีความเดือดร้อน ไม่มีความลำบาก ขอให้มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด

              สัพเพ สัตตา

           สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เกิดเป็นชลาพุชะ ที่เกิดเป็นอัณฑชะ ที่เกิดเป็นสังเสทชะ และที่เกิดเป็นโอปาติกะ

              อะเวรา โหนตุ

           จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

              อัพยาปัชฌา โหนตุ

           จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

              อะนีฆา โหนตุ

           จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

              สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

           ขอจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด

           ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล ถึงบิดา มารดา ครู อาจารย์ ทั้งลูกหลาน ญาติ มิตรสนิทกัน ทั้งคนเคยร่วมกิจการงานทั้งหลาย มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวร และเทวัญ ขอให้ได้ส่วนกุศลผลบุญ อีกปู่ ย่า ตา ยาย ทั้งหลายนั้น ขอให้ท่านได้กุศลผลอุดหนุน ประชาชนคนทั้งหลาย รวมทั้งผู้ถวายปัจจัยสี่ จงได้บุญทั้งค้ำจุนสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทุกชาติชั้นวรรณะ ทุกศาสนา ทุกภาษา ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลก จงได้รับส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ จงทุกตนทุกคนเทอญ

แบบที่ ๕
แผ่เมตตาแบบโบราณ

                   บุญทานที่ทำ กลายเป็นข้าวน้ำ เครื่องทิพย์นานา

           เป็นวิมานทอง เรืองรองโสภา อีกทั้งนางฟ้า พันหนึ่งบริวาร

           เครื่องทิพย์ครั้งนี้ ส่งถึงชนนี บิดาอย่านาน

           ถึงญาติทุกหมู่ ครูบาอาจารย์ พ้นทุกข์อย่านาน ได้วิมานทอง

           ฝูงเปรตทั้งหลาย นรกอสุรกาย หมู่สัตว์ทั้งผอง

           เต่า ปลา ปู หอย กุ้ง น้อยเนืองนอง จงตั้งใจปอง รับเอาส่วนบุญ

           สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ ตัวเรานี้ไซร้ ได้กระทำทารุณ

           ด้วยกายน้ำใจ ฝากไว้เป็นทุน รับเอาส่วนบุญ อย่าเป็นเวรกรรม

           อินทราเทวา อีกทั้งพรหมา ท้าวเวสสุวรรณ

           พระภูมิเจ้าที่ พระอาทิตย์พระจันทร์ พระอังคารพุทธัญ พฤหัสบดี

           พระศุกร์ พระเสาร์ เทพเจ้าทั้งหลาย สิบสองราศี

           พระยม พระกาฬ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ครุฑานาคี กินรีกินนรา

           เทพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหญิงและชาย จงอนุโมทนา

           รับเอากุศล ผลบุญนี้หนา อีกทั้งพสุธา คงคาวารี

           ชื่อว่าเข็ญใจ ขอจงอย่าได้ ไปบังเกิดมี

           ความทุกข์อย่าได้เห็น ขอให้เป็นเศรษฐี คฤหบดี มนตรีพระยา

           คนพาลอย่าได้พบ ขอให้ประสพ คนมีปัญญา

           เดชะกุศล ให้พ้นอสุรา ขอให้ตัวข้า พบพระนิพพาน

           ได้ฟังคำสอน จิตใจโอนอ่อน สำเร็จอย่านาน

           ลุถึงเมืองแก้ว กล่าวแล้วนิพพาน ดับชาติสังขาร จากโลกโลกีย์

แบบที่ ๖
คำอธิษฐานจิต และอุทิศส่วนกุศล

           ขอผลบุญของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ ขอนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเถิด

           ขอผลบุญนี้ จงเป็นพลวปัจจัยให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้ได้บรรลุ มรรค ผลนิพพานเถิด

           ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่สัตว์ทั้งหลายทุกตัวตน

           ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วนี้ ขอถวายให้พระอุปัชฌาย์ ผู้มีพระคุณยิ่ง อาจารย์ ผู้มีอุปการะก็ดี มารดาและบิดา ญาติทั้งหลายก็ดี พระอาทิตย์ก็ดี พระจันทร์ก็ดี พระราชาก็ดี บุคคลทุกคน ผู้มีคุณทั้งหลายก็ดี มารพรหม พระอินทร์ทั้งหลายก็ดี ท้าวโลกบาล และเทวดาทั้งหลายก็ดี พระยายมก็ดี มนุษย์ทั้งหลายผู้ผูกเวรกันก็ดี สัตว์ทั้งปวง จงมีความสุขเถิด

           ขอบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ จงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุข ๓ ประการ คือ สุขในมนุษย์ สุขในสวรรค์ สุขในพระนิพพาน โดยเร็วพลันเถิด

           ด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญไว้นี้ก็ดี ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้ผู้อื่นก็ดี ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงได้ตัดขาดจากตัณหา และอุปาทานโดยเร็วพลันเถิด

           บาปกรรมทั้งหลายเหล่าใด ที่ต่ำช้าลามกมีอยู่ในขันธสันดานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบาปกรรมที่ลามกทั้งหลายเหล่านั้น จงสูญสิ้นไป จากสันดานของข้าพเจ้าทั้งหลายในกาลทุกเมื่อ ตราบเท่าถึงพระนิพพานเถิด

           ข้าพเจ้าเกิดแล้วในภพใด ขอให้มีความชื่อตรง มีสติปัญญา มีความมักน้อย มีความเพียรในภพนั้นๆ ขอมารทั้งหลายผู้ลามก จงอย่าได้โอกาส กระทำอันตรายในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เพียรบำเพ็ญมาแล้วนี้เลย

           พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ และสูงสุดของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เหล่านั้น ขอมารทั้งหลายจงอย่าได้โอกาสมาแผ้วพานข้าพเจ้าทั้งหลายเลยข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้กระทำบำเพ็ญ กุศลมาแล้วนี้ ขอจงได้เป็นพลวปัจจัย อำนวยสุขส่งเสริมให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงถึงสุข ถึงสุข ทุกเมื่อเทอญ

           อันลาภยศหาบไปไม่ได้แน่ เหลือเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศล ทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชน ร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟ ขอให้เราทั้งปวงชนจงสนใจ ยามท่านให้ เราต้องเพียร เรียนให้จำทุกเมื่อเทอญ.