ฝึกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ

ฝึกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ            ให้เรานั้น อธิษฐานเข้าปาทกฌาน ๑๐ นาที แล้วถอยออกจากปาทกฌาน อธิษฐานอีกว่า “ขอให้บุพเพนิวาสานุสสติญาณ จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ตลอด ๒ ชั่วโมง” เมื่อทำได้แล้วก็ให้นึกย้อนหลังไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกไป ย้อนหลังไปเรื่อยๆ จนถึง…

วิธีฝึกกสิณดิน

วิธีฝึกกสิณดิน            ให้เอาดินมาทำดวงกสิณ เอาดินสีอาทิตย์แรกอุทัยโดยไม่มีหินกรวดเจือปนทำดวงกสิณให้เรียบ ตั้งดวงกสิณให้ห่าง ๔ ศอกคืบ ไม่ให้ดูสีของดิน แต่ให้สำเหนียกว่า “นี้ดินๆๆ” นั่งหลับตาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อยังศรัทธา วิริยะ ความเพียรให้เกิดขึ้น…

วิธีทำให้อายุยืน

วิธีทำให้อายุยืน            ๑.     แผ่เมตตา ปล่อยสัตว์ที่เขาจะนำไปฆ่า            ๒.    บำเพ็ญกุศลกรรมบถ ๑๐            ๓.     ทำบุญต่ออายุ            ๔.     สวดมนต์สาธยาย เช่น…

รูปฌาน ๔

รูปฌาน ๔            รูปฌานที่ ๑ มีอาการเช่น หูยังได้ยินเสียงอยู่ แต่ไม่รำคาญ ไม่ฟุ้ง ไม่ตกใจ คือจะมีใครเอาปืนมายิง เอาประทัดมาจุดใกล้ตัวเรา ก็ไม่มีความสะดุ้งตกใจเลย            รูปฌานที่ ๒…

อาการดับที่คล้ายนิพพาน

อาการดับที่คล้ายนิพพาน            ๑.     การดับด้วยอำนาจของปีติในญาณที่ ๓            ๒.    การดับด้วยอำนาจของปัสสัทธิในญาณที่ ๓ และญาณที่ ๔ แต่ยังจำไม่ได้ในขณะเพลินตามอำนาจของปัสสัทธิมันดับสงบทั้งที่ตัวยังตรงอยู่ เกิดมีความสงสัยว่าได้บรรลุมรรคผล            ๓.     การดับด้วยอำนาจของสมาธิขณะที่สมาธิของเราดีๆอยู่นี้แหละ…

วิถีจิตก่อนเข้าสู่มรรควิถี

วิถีจิตก่อนเข้าสู่มรรควิถี            ๑.     อดีตภวังค์ (ภวังค์อดีต)            ๒.    ภวังคจลนะ (ภวังค์สะเทือน)            ๓.     ภวังคุปัจเฉทะ (ตัดกระแสภวังค์)            ๔.     มโนทวาราวัชชนะ…

อธิษฐาน

อธิษฐาน               บรรพ ๑ ธรรมวิเศษที่เกิดขึ้นแล้ว ขออย่าได้เกิดขึ้นอีก ธรรมวิเศษเบื้องสูงที่ยังไม่เกิด ขอให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ภายใน ๒๔ ชั่วโมงนี้เทอญ.               บรรพ ๒ ธรรมวิเศษที่เกิดขึ้นแล้ว ขออย่าได้เกิดขึ้นอีก…

ญาณที่ ๑๑ สังขารุเปกขาญาณ

ญาณที่ ๑๑ สังขารุเปกขาญาณ            ปัญญาพิจารณาวางเฉยเป็นกลางในรูปนาม คือเมื่อพิจารณาผ่านมาถึงญาณนี้แล้ว ย่อมจะเกิดความรู้ความเห็นตามสภาวะธรรมชาติของรูปนามว่า รูปนามมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้ เมื่อทราบชัดตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้มีใจเป็นกลางวางเฉยใน รูปนามทั้งปวงได้            เมื่อผู้ปฏิบัติมาถึงญาณนี้ จิตใจจะวางเฉย มีอาการเฉยๆ ให้เราถามเขาดูว่า “ในเมื่อเฉยๆ…

ญาณที่ ๑๐ ปฏิสังขาญาณ

ญาณที่ ๑๐ ปฏิสังขาญาณ            ปัญญากำหนดพิจารณาทบทวนรูปนามโดยความเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอีก คือเมื่อปรารถนาจะพ้นไปจากรูปนามเข้าสู่พระนิพพานแล้ว ก็ย่อมจะหาหนทาง หนทางที่จะหลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานได้ก็มีแต่พระไตรลักษณ์เท่านั้นเหตุนั้น ญาณนี้จึงกลับไปทบทวนพิจารณาพระไตรลักษณ์ อีกครั้งหนึ่ง            ถ้าญาณนี้เกิด ตายก็ยอมตาย…