เหตุเกิดแห่งปัญญา

เหตุเกิดแห่งปัญญา           เรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร ทำไมเราต้องมาปฏิบัติธรรม           การที่เรามาปฏิบัติธรรม ถือว่าเรามองเห็นประโยชน์ เห็นความสุข เห็นความสวัสดี หนทางแห่งความสุขความสวัสดี ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นจากการไปเที่ยวเตร่เฮฮาสนุกสนาน ไปตามอารมณ์ของโลก แต่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม เพราะว่าชีวิตของทุกคนที่เกิดขึ้นมานั้นล้วนมีแต่ความทุกข์           เราทั้งหลายนั่งอยู่ด้วยกันนี้…

อยู่อย่างต่ำ ประพฤติอย่างสูง

อยู่อย่างต่ำ ประพฤติอย่างสูง (เทศน์ที่สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง เช้าวันที่ ๖ พ.ค. ๕๗)           ขอให้คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้เข้าสู่ภาคภาวนา พยายามทำจิตทำใจของตนให้เกิดความสงบ โดยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์พระกรรมฐาน อารมณ์พระกรรมฐานที่พวกเราทั้งหลายคุ้นเคยเป็นอย่างดี และเกิดความมั่นใจว่าเป็นหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานจริง ๆ ก็คือหลักสติปัฏฐาน ๔…

จิตสงบย่อมเห็นสัจจะ

จิตสงบย่อมเห็นสัจจะ (เทศน์ที่ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน)           ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายได้นั่งภาวนารวมกัน ตอนเช้า ๆ อารมณ์ของเรายังไม่ฟุ้งซ่านเกินไป ร่างกายของเราก็ยังไม่ได้บริโภคอาหาร ร่างกายของเราก็เบา เหมาะแก่การที่เรานั้นจะทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ           อากาศตอนเช้าก็เย็นดี ปลอดโปร่ง บรรยากาศเยือกเย็น สงบ ก็เหมาะแก่การที่จะทำจิตทำใจให้เป็นสมาธิ…

เวลาตีราคาไม่ได้

เวลาตีราคาไม่ได้ (เทศน์ที่วัดพิชโสภาราม เช้าวันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๘)           เวลาเราออกจากบ้าน ออกจากวัด มาปฏิบัติธรรม ก็คิดว่าจะมาปฏิบัติธรรมเต็มที่ แต่พอมาถึงแล้ว มีคณะครูบาอาจารย์ มีเพื่อนสหธรรมิกมากมาย บ้างก็ทักอย่างโน้น คุยกันอย่างนี้…

วิชามาร ๔ ประการ

วิชามาร ๔ ประการ (เทศน์ที่วัดพิชโสภาราม วันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๘)           วันนี้ก็จะขอน้อมนำเอาธรรมะเรื่อง “วิชามาร” มาถวายความรู้แก่คณะครูบาอาจารย์ คำว่า วิชา ก็คือ ความรู้…

ธรรมชาติ ๒ ประการ

ธรรมชาติ ๒ ประการ (เทศน์วันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๘)           อารมณ์ของกรรมฐาน ก็คือ รูปกับนาม ตั้งแต่พื้นเท้าถึงปลายผม จากปลายผมถึงพื้นเท้า ท่านถือว่าเป็นรูป สิ่งใดที่สัมผัสได้ด้วยตา หู…

การข้ามโอฆะ

การข้ามโอฆะ (เทศน์ที่วัดนาน้ำคำ วันที่ ๔ ก.พ. ๕๗)           วันนี้ก็จะขอน้อมนำเอาธรรมะเรื่อง “การข้ามโอฆะ” มากล่าวให้คณะผู้ปฏิบัติธรรมตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจ          การข้ามโอฆะ ญาติโยมผู้ที่ไม่เคยเรียนบาลี ไม่เคยเรียนนักธรรม ก็อาจจะสงสัยว่า โอฆะนั้นมันหมายถึงอะไร…

หนทางสู่นิพพาน

หนทางสู่นิพพาน (เทศน์ที่วัดโพนสูง วันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๓)          วันนี้อาตมภาพก็มีโอกาสได้มากล่าวธรรมะให้คณะครูบาอาจารย์ได้รับฟัง ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายผู้สละเวลาอันมีค่าได้มาปฏิบัติธรรม ก็ข้อให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายได้นั่งสมาธิฟัง เพราะว่าเวลาที่เราได้มาอยู่ร่วมกันนี้ ถือว่าเป็นเวลาอันน้อยที่เราจะสามารถทำจิตทำใจของเราให้สงบเป็นสมาธิ ที่จะทำจิตทำใจของเราให้เกิดวิปัสสนาญาณ ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน          เวลา…

สาระของชีวิต

สาระของชีวิต (เทศน์ที่สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง วันที่ ๗ ก.ย. ๕๖)          องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า สาระของชีวิตหรือแก่นของชีวิตที่แท้จริงนั้น ก็คือบุญกุศล คือการให้ทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา พระองค์ทรงตรัสสาระของชีวิตไว้อย่างนั้น ถ้าผู้ใดเกิดมาแล้วไม่รู้จักการให้ทาน ถือว่าสาระของชีวิตคือการให้ทานของบุคคลนั้นก็เป็นโมฆะไป…