สมถะกับวิปัสสนา

สมถะกับวิปัสสนา โดย พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ———————        ท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย สำหรับแนวทางของการประพฤติปฏิบัติธรรมะนั้น ส่วนมากเราปฏิบัติตามแนวทางของมหาสติปัฏฐานสูตร คือ กำหนดกาย เวทนา จิต และธรรม ดังท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติมา…

สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเจริญวิปัสสนา (ตอนที่ ๒)

สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเจริญวิปัสสนา (ตอนที่ ๒) โดย พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ———————        วันนี้จะได้น้อมนำเอาธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องอันตรายซึ่งเกิดขึ้นมาขัดขวางหรือกั้นกางการปฏิบัติพระวิปัสสนาไม่ให้ได้ผล สืบต่อจากเมื่อวานนี้        อันตรายของวิปัสสนานั้นคือ        ๑.…

สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเจริญวิปัสสนา (ตอนที่ ๑)

สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเจริญวิปัสสนา (ตอนที่ ๑) โดย พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ———————        วันนี้จะได้นำมหาภัย ๒๓ ประการซึ่งจะเกิดขึ้นขัดขวางหรือกั้นกางการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของท่านทั้งหลาย มาบรรยายโดยสังเขปกถา        ดำเนินความว่า อันตรายทั้ง…

กิเลสทำให้จิตตกไปฝ่ายต่ำ

กิเลสทำให้จิตตกไปฝ่ายต่ำ โดย พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ———————        สำหรับวันนี้ จะได้น้อมนำเอาธรรมะเรื่อง กิเลสทำให้จิตตกไปฝ่ายต่ำ มาบรรยายเพื่อเป็นการประกอบการปฏิบัติของท่านทั้งหลายสืบไป        ท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย การปฏิบัติธรรมะของพวกเราทั้งหลายก็เพื่อดำเนินไปสู่ปฏิปทา ความพ้นทุกข์ เพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผล…

สิ่งขวางกั้นการปฏิบัติธรรม

สิ่งขวางกั้นการปฏิบัติธรรม โดย พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ———————        วันนี้จะได้น้อมนำเอาธรรมะ เรื่อง ธรรมที่เป็นส่วนอกุศลที่กั้นกางผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ไม่ให้ดำเนินไปในทางที่ดี ที่ถูก หรือว่าไม่สามารถที่จะดำเนินไปสู่ปฏิปทาทำให้พ้นทุกข์ได้ สำหรับอุปสรรค สิ่งขัดขวางการประพฤติปฏิบัติ วันนี้หลวงพ่อจะได้น้อมนำมาเล่าโดยสังเขปกถา…

วิปัสสนาญาณ ๑๖

วิปัสสนาญาณ ๑๖ โดย พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ———————        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส        นโม ตสฺส…

อนุโลมญาณ (สัจจานุโลมิกญาณ)

อนุโลมญาณ (สัจจานุโลมิกญาณ) โดย พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ———————        วันนี้หลวงพ่อจะได้น้อมนำเอาธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่อง อนุโลมญาณ หรือ สัจจานุโลมิกญาณ มาบรรยายถวายความรู้แด่ท่านครูบาอาจารย์ หลวงปู่ หลวงตา ลูกพระ…

สังขารุเปกขาญาณ

สังขารุเปกขาญาณ โดย พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ———————        สำหรับวันนี้หลวงพ่อจะได้น้อมนำเอาธรรมะ เรื่อง สังขารุเปกขาญาณ มาบรรยายถวายความรู้แด่ท่านครูบาอาจารย์ หลวงปู่ หลวงตา ลูกพระ ลูกชีทั้งหลายสืบไป       …

ปฏิสังขาญาณ

ปฏิสังขาญาณ โดย พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ———————        หลวงพ่อจะได้น้อมนำเอาธรรมะ เรื่อง ปฏิสังขาญาณ มาบรรยายถวายความรู้แด่ท่านครูบาอาจารย์ หลวงปู่ หลวงตา ลูกพระ ลูกเณร ลูกชีทั้งหลาย…